Skip to content Skip to footer

Kurs za sticanje trenerske UEFA diplome / licence Goalkeeper B

Trenerske  UEFA  diplome / licence  Goalkeeper B

Centar  za  edukaciju  fudbalskih  trenera FS SRBIJE OFT FS REGIONA ISTOČNE SRBIJE i Centar za edukaciju fudbalskih trenera FS RIS organizuju kurs za sticanje trenerske UEFA diplome / licence Goalkeeper B.

 

Edukacija se organizuje kroz četiri dvodnevna rezidencijalna modula uz obavljanje mentorisane prakse u klubovima. 

Cena kursa je 60.000,00 dinara. 

Uplate se vrše na račun FS REGIONA ISTOČNE SRBIJE SRBIJE   200-2357800101002-89 

Kurs kreće nakon formiranje grupe kandidata. 

KANDIDATI – TRENERI  koji žele da pohađaju kurs moraju da ispune sledeće kriterijume za upis: 

 Opšti uslovi: 

 •  završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje;  
 •  zdravstveno uverenje da je kandidat sposoban da se bavi trenerskim poslom 
 •  izjava kandidata da nije krivično kažnjavan za dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje stručnog rada u fudbalu dok traju pravne posledice osude (potvrda iz suda);
 •  da je učlanjen u odgovarajuću  Organizaciju fudbalskih  trenera teritorijalnog  saveza;
 •  pored navedenih opštih uslova od kandidata se može tražiti da polažu i test sposobnosti ili intervju, koji utvrđuje Centar, a odobrava Jira Panel.

Posebni uslovi: 

UEFA B GK : 

 •  Validna UEFA C licenca

Svi zainteresovani  kandidati – treneri u OFT FS RIS  treba da dostave  sledeću  dokumentaciju: 

 •  Prijava za kurs (download)
 •  Kod notara overenu kopiju diplome, najmanje, srednje škole
 •  Kopija UEFA C licence trenera koju posedujete
 •  Očitanu ličnu kartu ili izvod iz matične knjige rođenih
 •  Potvrdu kluba u kome ste radili, sa kojim timom, u kojoj funkciji (minimum jednu takmičarsku sezonu)
 •  Potvrda matičnog saveza o članstvu u Trenerskoj organizaciji
 •  Lekarsko uverenje o sposobnosti (ne starije od 6 meseci)

Uredno i vidljivo skeniranu prijavuidokumentacijumožetedostavitina sledeći e-mail: trenerska@fsris.org.rs 

*NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA NEĆE SE UZETI U OBZIR.